2019 - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Laatste update : 18-10-2021  Actueel /2021
Ga naar de inhoud
31 december 2019

ACHTERHOEK NIEUWS, WEEK 52
 
 
Donatie Hart4Winterswijk voor meer AED’s in buurtschappen.
 
 
WINTERSWIJK - Onlangs ontving Stichting Hart4Winterswijk van het Hypotheek Advies Centrum Winterswijk een cheque van € 1.000, --. Dat bedrag wil Hart4Winterswijk aanwenden voor meer AED’s in het buitengebied van Winterswijk. Het Hypotheek Advies Centrum had € 2.000, -- beschikbaar gesteld voor 3 genomineerde goede doelen, Vrienden van het SKB, de Voedselbank en Hart4Winterswijk. Mensen mochten stemmen op deze goede doelen, waarbij Hart4Winterswijk als winnaar uit de bus kwam. Johan G. Esendam, voorzitter Hart4Winterswijk, mocht daarbij een cheque van € 1.000, -- in ontvangst nemen.
 
 
Donatie voor meer AED’s in de buurtschappen
 
Johan G. Esendam: “Het is prettig te vernemen dat zoveel mensen hun waardering voor Hart4Winterswijk hebben uitgesproken door op ons te stemmen. Mede door de door ambassadeurs georganiseerde inzamelingsacties in woonbuurten, zijn er in de bebouwde kom inmiddels 64 AED’s  geïnstalleerd. Dat betekent dat er op elke 500 meter in de bebouwde kom AED’s hangen die 24/7 voor iedereen beschikbaar zijn. Voor het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk, met een oppervlakte van ruim 13 hectare, zal dat absoluut niet haalbaar zijn. Bij de oprichting van onze stichting in 2016 waren er slechts 10 AED’s in de buurtschappen aanwezig. Omdat aantal te verhogen zijn in de afgelopen jaren samen met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid diverse acties gehouden, waardoor er momenteel 33 AED’s zijn geïnstalleerd die 24/7 voor alle bewoners van het buitengebied beschikbaar zijn.” (zie bijgaand kaartje)
 
 
Hart4Winterswijk stelt € 2.000, -- beschikbaar voor 4 extra AED’s
 
Esendam: “In onze laatste bestuursvergadering is unaniem besloten om het ontvangen bedrag van € 1.000, -- uit de goede doelenactie uit eigen middelen te verhogen met een bedrag van €1.000, --. Met deze € 2000, -- wil Hart4Winterswijk burgerinitiatieven ondersteunen voor de aanschaf van een eigen buurt-AED. Samen met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid en de Stichting Waardevol Cultuurlandschap zal gekeken worden naar blinde vlekken waar de extra AED’s het beste geplaatst kunnen worden. Door de plaatsing van extra AED’s zal de HARTveiligheid voor de ruim 5.000 bewoners van het buitengebied aanzienlijk worden verhoogd. Ook wil Hart4Winterswijk hiermede de waardering uitspreken voor de inzet van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid voor de uitbreiding van het AED-netwerk in de buurtschappen.”.
 
 

__________________________________________________________

21-12-2019

Vooraankondiging inzameling van wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet
 

Eind januari is er een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 en 12.00 uur op zeven locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht.
Voor het afgeven van deze plasticsoorten worden geen kosten in rekening gebracht. Begin januari informeren wij u in het gemeentenieuws over de voorwaarden en de inzamellocaties.

__________________________________________________________


12-12-2019

                                                 


Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk
Secretariaat: A. Ros
info@bsv-winterswijk.nl
Winterswijk, 12 december 2019

Aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Santiz,

Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Winterswijk,

Hierbij willen wij u laten weten dat de Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk zich ernstig zorgen maakt over het voornemen een aantal afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te sluiten. Het ziekenhuis zal hierdoor geen volwaardige status meer hebben en dat is voor de bewoners van de Winterswijkse buurtschappen onverteerbaar. En dan weten we nog niet eens wat de verdere toekomstplannen van Santiz zijn.

Naast alles wat er door andere bezorgde groeperingen, bestuurders en burgers al is gezegd wordt voor de inwoners de afstand naar het dichtstbijzijnde volwaardige ziekenhuis te groot. De duur van de aan- en terugrijdtijden van de ambulance worden onacceptabel. Dat een wat dunner bevolkt buitengebied de basisscholen en buurtsupers moet ontberen om financieel-economische reden is al niet wenselijk, maar dat een ziekenhuis mede om die reden kiest voor concentratie van afdelingen is onbegrijpelijk. Het welbevinden van zieke mensen en hun naasten mag wat kosten. Geld en wellicht ietsje meer kwaliteit mag nooit een afweging zijn om een volwaardig ziekenhuis te ontleden. En het voorstel mag zeker niet, zoals in een eerste berichtgeving van het SKB geopperd werd -als best mogelijke toekomstbestendige oplossing voor ziekenhuiszorg voor de Achterhoekers- aangedragen worden! Ook worden met het verdwijnen van afdelingen van het ziekenhuis belangrijke faciliteiten en werkgelegenheid voor de regio weggehaald. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede.

Met klem verzoeken wij Santiz onze zorgen in acht te nemen en te besluiten niet over te gaan tot sluiting van afdelingen. Alleen met het, ook in de toekomst, in stand houden van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk kan Santiz ons vertrouwen behouden.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Buurtschappenvisie Winterswijk Bert Nijman, voorzitter
Anke Ros, secretaris
__________________________________________________________
9-12-2019
 
                                


Afscheid Raymond Meekes en nieuwe voorzitter Bert Nijman

 
Tijdens de bestuursvergadering van maandag 9 december jl. nam het bestuur van BSV afscheid van Raymond Meekes als voorzitter. Raymond is voorzitter geweest sinds de oprichting van BSV in 2015. Daarvoor was hij ook al betrokken bij het toenmalige overleg met alle belangenverenigingen.
 
Namens BSV werd Raymond bedankt voor het vele werk dat hij verzet heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanleg van glasvezel, energieprojecten met zonnepanelen via Postcoderoos, omgevingsvisie en wat al niet meer. Soms kortdurende en soms langdurige projecten die veel en soms minder veel tijd kostten, maar voor Raymond was het nooit teveel. Namens BSV werd hem een  mooi bierpakket en een klusbon overhandigd, zodat hij zich komende tijd niet hoeft te vervelen.
 

Ook werd die avond een nieuwe voorzitter gekozen.
De kerngroep had Bert Nijman voorgedragen en hij werd unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van BSV. Wij wensen hem veel succes met deze uitdagende, maar vast ook mooie mooie taak.  

Winterswijk, december 2019

       
__________________________________________________________

<
 
>
__________________________________________________________
__________________________________________________________
         
De gemeente Winterswijk stuurde alle eigenaren van karakteristieke panden in september/oktober een brief met bijlage.
  
In dit document leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen naar aanleiding van deze brief en bijlage.
                    
Vragen over de brief  
 
Wanneer is een pand een karakteristiek pand?
 
We vinden een pand karakteristiek als het bepalend is voor de cultuurhistorische waarde van ons Winterswijkse landschap, of als het kenmerkend is voor een bepaalde periode. Denk bijvoorbeeld aan:
 
-       panden die representatief zijn voor een bepaalde bouwstijl, stroming of bouwperiode (van voor 1970);
 
-      bijzondere complexmatige ontwikkelingen door bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, bedrijfscomplexen of        particulieren;
 
-      markante locaties, focus- en oriëntatiepunten en ‘landmarks’;
 
-      gaafheid, objecten en ensembles die bijna ongewijzigd zijn gebleven sinds de bouwtijd of waarbij wijzigingen        zeer zorgvuldig zijn aangebracht.
 
Waarom inventariseert de gemeente karakteristieke panden?
 
We moeten wettelijk verantwoorden hoe we met karakteristieke panden omgaan als  we bestemmingsplannen opstellen of aanpassen. Daarom is het belangrijk dat we weten waar deze panden of objecten zijn.
In 2016 hebben we in het buitengebied samen met de buurtbelangenvereniging karakteristieke panden geïnventariseerd. De bijlagen die u bij de brief kreeg, zijn het eerste resultaat van deze inventarisatie. Eerder inventariseerden we ook de karakteristieke panden in de kern (centrum), in industriegebieden en in de Kom.
 
Waarom vragen wij u om de geïnventariseerde gegevens te controleren?
We willen zeker weten dat onze gegevens kloppen. Misschien zijn er inmiddels (bij)gebouwen gesloopt? Of misschien kunt u als eigenaar ontbrekende gegevens aanvullen? Dat horen we graag van u.
 
Wat doen we met deze gegevens?
 
Alle karakteristieke panden staan op een aandachtlijst bij de concept Erfgoedverordening. Dit betekent dat we bij het opstellen of aanpassen van een bestemmingsplan nadrukkelijk naar deze panden kijken.
 
Wat zijn de gevolgen voor u?
 
Ons doel is om deze cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden.
In een bestemmingsplan leggen we onze plannen met de omgeving juridisch vast. Gemiddeld past de raad bestemmingsplannen eens in de tien jaar aan. In een nieuw of aangepast bestemmingsplan kunnen we opnemen dat uw pand ook een cultuurhistorische bestemming heeft, naast bijvoorbeeld een bestemming als woning, industrie of agrarisch bedrijf.
 
 
Een nadeel van deze dubbelbestemming kan zijn dat u uw pand in de toekomst niet mag slopen zonder vergunning. Een voordeel kan zijn dat we samen met u als eigenaar proberen om een nieuwe functie voor uw pand te vinden als uw pand leegstaat. Zo zorgen we ervoor dat deze bijzondere gebouwen onderhouden en behouden blijven.
 

Vragen over de bijlage
 
Wat betekent ‘categorie’ in de linker kolom?
 
Hiermee bedoelen we de oorspronkelijke functie van het pand. Die kan dus anders zijn dan de huidige bestemming, die nu in het bestemmingsplan staat.

Wat betekent ‘bouwhistorische verwachting’ in de linker kolom?
 
Het antwoord achter dit item geeft aan of we verwachten dat er een oudere kern aanwezig is in het pand. Soms ziet een pand er aan de buitenkant modern uit, maar vermoeden we dat er binnen bijvoorbeeld een oud gebint (houten draagconstructie) aanwezig is. In dit geval staat er ‘ja’ bij dit onderwerp.  
 
 

Waar staat ‘waardering’ in de rechter kolom voor?
 
Met ‘waardering’ bedoelen we de cultuurhistorische totaalwaarde. Deze waarde berekenen we door de scores van de zes beoordelingscriteria bij elkaar op te tellen. Er zijn drie totaalwaarden:
 
1.       Hoog                 =             een score van minimaal 3x ++ en 2x +
 
2.       Positief              =             een score van minimaal 4x + en 2x 0;
 
3.       Indifferent         =             alle scores onder de hierboven genoemde scores (neutrale score).
 
 

Waar staan de scores ‘-‘, ‘0’, ‘+’ en ‘++’ voor?
 
++          = hoge waarde
 
+             = positieve waarde
 
0             = neutrale waarde
 
-              = negatieve waarde
 
 

Wat bedoelen we met ‘ensemblewaarde’?
 
Dit beoordelingscriterium zegt iets over het belang van het pand als onderdeel van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied of als onderdeel van de cultuurhistorische gebiedskarakteristiek. Is het bijvoorbeeld onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht?
 
Wat bedoelen we met ‘beeldbepalende waarde’?
 
Hiermee bedoelen we of een pand een bijzondere betekenis heeft voor het beeld van de omgeving. Is het bijvoorbeeld onderdeel van lintbebouwing, heeft het een opmerkelijke ligging, is het een oriëntatiepunt?
 
Wat bedoelen we met ‘herkenbaarheid’?
 
Bij dit criterium kijken we of het oorspronkelijke concept  en de oorspronkelijke (bijzondere) functie herkenbaar zijn. Woonden er personen die voor de geschiedenis van Winterswijk belangrijk waren?
 
Wat bedoelen we met ‘authenticiteit’?
 
Hierbij kijken we naar de oorspronkelijkheid en echtheid van de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering.
 
Wat bedoelen we met ‘architectuurhistorische waarde’?
 
Dit criterium zegt iets over de bouwstijl, typologie, vorm en het materiaalgebruik. Wat is het belang van dit pand binnen het oeuvre van een architect?
 
Wat bedoelen we met ‘zeldzaamheid’?
 
Hoe zeldzaam is dit pand in architectuurhistorisch, typologisch of functioneel opzicht? Of hoe zeldzaam zijn de bouwhistorische waarden?
__________________________________________________________


Terug naar de inhoud