2020 - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Laatste update : 18-10-2021  Actueel /2021
Ga naar de inhoud
Winterswijk 12 november 2020

                                                                                      BSV-Winterswijk

Inzameling van wikkel- en stretchfolie en wikkelnet.
 
 
Zaterdagmorgen 28 november 2020 is er voor particulieren weer een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 - 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht. Vanwege het beperken van contacten (ivm Corvid-19) worden er geen kosten berekend.
 
 

Wikkel- en stretchfolie:
 
·         gebundeld en/of in plastic zakken
 
·         dient droog en bezemschoon te zijn
 
·         gescheiden van wikkelnet
 
·         OP DE LOCATIES  DE 1 ½ m AFSTAND IN ACHT NEMEN
 
 

Waarom deze actie?
 
 

Folies mogen niet in de huishoudelijke afvalcontainers
 

Wikkelfolie en wikkelnet veroorzaken storingen in zowel de vuilnisauto als bij het sorteren op de loopbanden bij de afvalverwerker. Deze folies zijn namelijk zo licht dat ze makkelijk gaan vastzitten in/om bewegende delen in de vuilnisauto en bij het sorteerbedrijf.
Daarom mogen deze folies in geen enkele huishoudelijke afvalcontainer; zowel niet in de pmd –afvalcontainer (oranje deksel!) als in de restafval-container.
 
Onjuist afval (zoals bijv. landbouwfolie) in de huishoudelijke containers leidt tot afgekeurde vrachten. Afgekeurde vrachten worden niet gerecycled maar worden als restafval verbrand. Bij verbranden worden dan de extra verwerkingskosten bij de gemeente Winterswijk in rekening gebracht, in plaats van dat de gemeente een vergoeding krijgt voor het recyclen. Uiteindelijk betaalt de burger alle kosten die met afval gepaard gaan.
 
 
Met deze actie willen we het afval scheiden nog makkelijker maken. Beter scheiden van afval betekent uiteindelijk voor alle Winterswijkers minder kosten. Vrijwilligers van alle belangenverenigingen werken aan deze inzameling mee.
 
 

Landbouwfolie-actie
 
Agrarische bedrijven kunnen hun landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet zoals gewoonlijk aanbieden bij de jaarlijkse inzamel dag (juni 2021).
 
 
 

Inzamelingslocaties zijn:  
 
·         Ratum/Vosseveld: verenigingsgebouw Emma, Raetmansweg 10
 
·         Kotten/Brinkheurne: verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1
 
·         Woold: verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14
 
·         Miste/Corle: Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 
·         Meddo: verenigingsgebouw de Eendracht, Geldereschweg 84
 
·         Huppel/Henxel: Mechanisatiebedrijf Ebbers, Waliënseweg 44
 
 
 

Volgende inzamelactie voor particulieren:  februari / maart 2021

_____________________________________________________________________________________


Winterswijk 7 oktober 2020


Persbericht

 
Gaat de gemeente Winterswijk wel of niet minimaal 50% lokaal eigendom bij nieuwe initiatieven  voor grote energieprojecten toepassen?
 
Deze zorg spraken de belangbehartigers van het buitengebied van Winterswijk uit in juni in een brief gericht aan de gemeenteraad van Winterswijk. Eerder al,  werd door de stichting Buurtschappenvisie (BSV), Ondernemers Buitengebied Winterswijk OBW), landbouworganisatie LTO en de Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A.(CEB)  het college aan de tand gevoeld over de, in hun ogen gebrekkige,  participatie bij zonnepark Masterveld in de buurtschap Huppel.
Uit de reactie van Wethouder Zomers bleek dat de gemeente zich desnoods beperkt tot zaken waar ze zich aan dient te houden, zijnde het beleidskader.
Waar richtlijnen, zoals de gedragscode “zon op land” en richtlijnen uit het klimaatakkoord vrijblijvend zijn, werden die terzijde geschoven door het lokale gezag omdat de projectontwikkelaar hier waarschijnlijk moeite mee heeft. Na de vervolgbrief van juni werden betrokken organisaties door wethouder en een beleidsmedewerker van de gemeente uitgenodigd. Er werd uitgelegd hoe dit project opgepakt was en werd toegegeven dat communicatie over en participatie (lokaal eigendom) van het zonnepark geen schoonheidsprijs verdiende. “Realisatie van zo’n groot zonnepark geeft lucht om de doelstellingen voor 2030 te halen” werd er gezegd.
Wel werd door de wethouder toegezegd dat bij de volgende indiening van een project, participatie d.m.v. lokaal eigendom een inspanningsverplichting zou worden.
 
Voor belangenbehartigers van de buurtschappen was deze toezegging niet voldoende en dus werd contact gezocht met de lokale partijen. Dit resulteerde afgelopen week in een door Voor Winterswijk, CDA en D66 ingediende motie. Deze motie dient er voor te zorgen dat “ons buitengebied” niet verkwanseld wordt aan de eerste de beste projectontwikkelaar die geen mede eigendom wenst. Graag zien genoemde belangenbehartigers dat alle partijen zich ervan bewust zijn dat alleen gelijkwaardige (50% of meer) samenwerking vanaf het begin van het project tot en met de exploitatie het beleid dient te zijn. Volgens het college is dit voor zonnepark Masterveld niet meer mogelijk, maar het zou de raad sieren, om het college ertoe te bewegen ook voor dit park 50% lokaal eigendom te eisen en niet, zoals nu Solar Century (de huidige projectontwikkelaar van zonnepark Masterveld) voorstelt, wat obligaties uit te schrijven. Dat is geen participatie. Onze eigen regionale energiecoöperatie AGEM heeft al eerder aangegeven dat er meerdere projectontwikkelaars geen problemen hebben met 50% lokaal eigendom. Dus als Solar Century niet akkoord gaat met deze voorwaarde, geen probleem, dan kan een andere ontwikkelaar het vanaf nu wel overnemen. De raad kan donderdagavond laten zien of ze begaan zijn met de ontwikkeling van het buitengebied.
 

Met vriendelijke groet,
 

Mede namens OBW, LTO en CEB,
 

Bert Nijman
 
Voorzitter stichting Buurtschappenvisie (BSV)
 
bjnijman02@gmail.com
 
06-27046905
_____________________________________________________________________________________


Winterswijk 9 september 2020

Afscheid Dinant Eggink

Tijdens onze vergadering op 1 september hebben wij door de Corona wat later dan gepland toch in levende lijve Dinant Eggink kunnen bedanken voor zijn inzet voor de BSV.
 
 
Dinant was vanaf het begin betrokken bij de initiatieven om als buurtschappen gezamenlijk op te trekken, wat in 2015 resulteerde in het oprichten van de stichting BSV. Dinant was een man van vaak goede praktische voorstellen die hij  duidelijk ventileerde. Hij was onze linkin pin bij de WCL, waar hij deel uitmaakte van het dagelijks bestuur. Ook maakte hij deel uit van het bestuur van de SBBW à CBBW,  een groep bedreven mensen die de loper uitgelegd hebben voor het huidige glasvezelnet. Geweldig hoeveel tijd en energie hij hier in gestopt heeft. Verder faciliteerde hij met zijn bedrijven Eggink Verpakkingen en Edruk onze activiteiten, zoals onze jaarlijkse Nieuwsbrief en andere mailing. Tevens stelde hij een AED beschikbaar aan ‘zijn’ buurtschap Kotten.
 
Het dankwoord werd bezegeld  met een fles Commiezen foezel.

_____________________________________________________________________________________Winterswijk 9 september 2020

                             

Aan de gemeente Winterswijk
 
Postbus 101
 
7100 AC WINTERSWIJK

 
Winterswijk-Ratum, 5 juni 2020
 

Onderwerp: beleidskaders zonneparken en gewenste participatie
 

Geachte leden van de raad,
 

Afgelopen maanden hebben de BSV, OBW, LTO en de CEB met verwondering de ontwikkelingen rond het aan te leggen zonnepark Masterveld gevolgd. In de beleidsfase stelt de gemeente samen met andere overheden beleidskaders, een klimaatakkoord, een Regionale Energie Strategie en een Handreiking zonnevelden en parken op. Hierin zijn mooie voorstellen opgenomen om de omgeving 50% te laten participeren (lokaal eigendom) om vervolgens een compleet zonnepark zonder deze voorwaarden weg te geven aan een vreemde investeerder?
 
Als belangenbehartigers van het buitengebied waren we positief gestemd over de voorgestelde percentages voor lokaal eigendom. Hiermee is een zo groot mogelijke medezeggenschap, eigendom en financiële opbrengst geborgd, zou je zeggen. Niets is echter minder waar.
 
Ons gevoel is dat de gemeente haar duurzaamheidsdoelen zo snel mogelijk wil halen. Lokaal eigendom wil de gemeente liever niet afdwingen, met als gevolg dat het buitengebied wordt verkwanseld aan de eerste de beste projectontwikkelaar. Dit blijkt onder andere uit het feit, nu we in de projectfase van een aanvraag zijn beland, dat de gemeente met Solarcentury al in een vroeg stadium heeft afgesproken dat alleen obligaties worden verstrekt voor het zonnepark Masterveld. De gemeente noemde dit in de laatste (abominabele) online informatie avond participatie, echter iedereen weet dat we het hier over een lening hebben en niet over eigendom. 50% Lokaal eigendom heeft betrekking op het ingebrachte eigen vermogen, meestal niet meer dan 10% van de totale investering. “De realisatie van de investering van het lokale eigendom is vaak vlot geregeld”, aldus de AGEM.
 
Wil de gemeente draagvlak creëren voor de aanleg van zonneparken in ons mooie buitengebied, dan dient energie lokaal in eigendom opgewekt, lokaal uitgeleverd en benut te worden. Waarbij we onze zorg nog met jullie delen over de benodigde capaciteit van de netinfrastructuur.
 
Bij deze roepen wij u op het college van B&W te bewegen, mede in navolging van vele gemeenten in Nederland, het beleidskader voor de grote energieprojecten een aanpassing te maken en daarin de eis te stellen, dat er minimaal 50% lokaal eigendom gerealiseerd moet worden. Wij dringen erop aan dat u alles in het werkt stelt ervoor te zorgen dat bij de reeds lopende projecten m.b.t. grootschalige energieopwekking in onze gemeente zoveel mogelijk aan deze voorwaarde wordt voldaan.
 
In afwachting van uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens BSV Bert Nijman, namens OBW Jan Bent, namens LTO Rudie te Selle en namens CEB, Bennie Reesink.
___________________________________________________________________________________________________________

Winterswijk 20 mei 2020


                     Oost Achterhoek Comissie Winterswijk


                         
 
Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet 6 juni
 
 
Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 6 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.30 uur. Ook dit jaar dient voor de inname weer betaald te worden. Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost tien euro. Vanwege de corona-pandemie worden er extra maatregelen genomen.
 
 
Voorwaarden en tarieven
 
 
Landbouwfolie
 
·         dient bezemschoon te zijn,
 
·         dient gescheiden te zijn van wikkelfolie en wikkelnet,
 
·         de kosten bedragen € 65,- per ton met een minimum van € 10,-,
 
·         partijen boven 100 kg worden gewogen,
 
·         betalen kan (alleen) middels pin apparatuur
 
·         kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf Miste BV en niet bij BCS (Kotten).
 
 
Wikkelfolie
 
·         dient bezemschoon te zijn en vrij van wikkelfolie
 
·         partijen van particulieren tot 10 kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden,
 
·         partijen tot 50 kg kosten € 5,-
 
·         voor overige partijen gelden dezelfde voorwaarden als landbouwfolie
 
 
 
Algemene voorwaarden
 
·         niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd,
 
·         het aanbieden kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.30 uur (1 uur extra)
 
 
 
Extra maatregelen vanwege de corona-pandemie
 
De openingstijden zijn verruimd. Op alle locaties dient de minimum afstand van 1 ½ meter tussen personen in acht te worden genomen. Er wordt zoveel mogelijk met de kraan gelost. Het helpen door vrijwilligers zal daarom heel beperkt zijn. Op de locaties Huppel en Miste wordt er betaald met behulp van een pinapparaat.
 
 
Adressen van de verzamelpunten
 
 
·         Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 
·         Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17
 
·         BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen tot wikkelfolie / -net)
 
 
Initiatiefnemers
 
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek Commissie Winterswijk en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) verzorgen deze inzameling.

__________________________________________________________________________________________________
 
 
Winterswijk 6 maart 2020
Aan: Cliëntenraad Santiz.
 
 
Winterswijk, 1 maart 2020
 
 
Geachte Cliëntenraad,
 
 
We maken ons grote zorgen over de toekomst SKB: welke functies blijven en wat als de acute zorg uit Winterswijk verdwijnt? Zaken die ons, inwoners, bedrijven en instellingen diep raken! Een gevoel dat we bij de Cliëntenraad erg hebben gemist de afgelopen tijd.
 
Tevens willen we onze zorgen uitspreken wanneer de plannen voor centralisatie van de ziekenhuizen op termijn, bewaarheid worden.
 
De aanrijtijden zijn vanuit de Oost Achterhoek veel te groot.
 
Daar komt extra tijd nog bij wanneer we vanaf 16 maart terug moeten in de maximum rijsnelheden op de wegen.
 
Wij hebben begrepen dat u op woensdag 4 maart niet aanwezig zult zijn op de tweede informatieavond in De Storm te Winterswijk, dat betreuren wij ten zeerste aangezien een cliëntenraad in dienst staat van de cliënten.
 
Wij hebben wel een aantal indringende vragen:
 
·         Komt de Cliëntenraad op voor alle cliënten/patiënten van de Achterhoek?
 
         En hiermee bedoelen we uit zowel West Achterhoek, als ook de Oost Achterhoek?
 
·         Op grond van welke feiten komt dan de Cliëntenraad tot haar besluit om VOOR de fusie en gelijk tot centralisatie van het ziekenhuis te zijn?
 
·         Vertegenwoordigt de Cliëntenraad echt wel de belangen van alle cliënten/patiënten in de Achterhoek?
 
        In de Cliëntenraad hebben zes leden uit de West Achterhoek zitting en drie uit de Oost Achterhoek.
        Van gelijke belangenbehartiging zal nooit sprake zijn.
 
·         Wanneer er gesproken wordt (Volgens het fusiedocument van Santiz) over twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Hoe kan het dan zijn dat er zo’n ongelijke verdeling is?
 
·         Is de Cliëntenraad op de hoogte van de opdrachtomschrijving van de Raad van Toezicht aan de interim bestuurder Dhr. Rolf de Folter.
 
·         En als laatste vraag of de Cliëntenraad ook heeft ingestemd met de benoeming van Dhr. de Folter.
 
 
Wij vinden het heel jammer dat de Cliëntenraad woensdag a.s. niet de moeite neemt om naar de gevoelens van de inwoners uit de Oost Achterhoek te luisteren, deze te respecteren en te begrijpen.
 
Een gemiste kans, zeker als we weten dat door Minister Bruins opgedragen is dat er zorgvuldig met de regio gesproken moet worden.
 
 
Met Vriendelijke groet namens BSV, OWIN en Vereniging-OBW
 Bert Nijman, Robert-Jan van Diest en Jan Bent.______________________________________________________________________________________________________

Winterswijk 2 maart 2020


Terug naar de inhoud