2022 - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Ga naar de inhoud


Winterswijk 23 mei 2022

                                                                    

Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet zaterdagmorgen 4 juni
 
 

Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 4 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie.
Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.00 uur.
Voor de inname dient betaald te worden (prijs is € 120 per ton). Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis.
 
Voorwaarden en tarieven

Landbouwfolie
 
·         dient bezemschoon te zijn,
 
·         dient gescheiden te zijn van wikkelfolie en wikkelnet,
 
·         de kosten bedragen € 120,- per ton met een minimum van € 10,-,
 
·         partijen boven 50 kg worden gewogen,
 
·         betalen kan (alleen) middels pin apparatuur
 
·         kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf Miste BV en niet bij BCS (Kotten).
 
 
Wikkelfolie
 
·         dient bezemschoon te zijn en vrij van wikkelfolie
 
·         partijen van particulieren tot 10 kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden,
 
·         partijen tot 50 kg kosten € 6,-
 
·         voor overige partijen gelden dezelfde voorwaarden als landbouwfolie
 
Algemene voorwaarden
 
·         niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd,
 
·         het aanbieden kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.00 uur
 
 Op de locaties Huppel en Miste wordt er betaald met behulp van een pinapparaat.
 
Adressen van de verzamelpunten
 
 
·         Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 
·         Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17
 
·         BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen tot wikkelfolie)
 
Initiatiefnemers
 
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek Commissie Winterswijk en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) verzorgen deze inzameling.

____________________________________________________Winterswijk 27 april 2022                                                                                                        

                                                                                                       

Geachte beoogde nieuwe coalitie,

Bedankt voor de gelegenheid die u organisaties uit de samenleving biedt om u input te leveren voor de komende 4 jaar. Je zou zeggen ‘die beginnen goed’,  betrokkenheid van de bovenste plank! Of u dit de komende jaren waar kunt maken moet nog maar blijken. U weet als geen ander dat politiek bedrijven een slangenkuil is.

 
 
Als belangenbehartiger van de burgers in het buitengebied hebben we een goede bestendige relatie met de gemeente Winterswijk en weten we elkaar te vinden als het over bepaalde onderwerpen gaat. Mooie voorbeelden waar we op voorhand over mee mochten praten zijn: ecologisch bermbeheer, onderhoud zandwegen, verkrijgen van het Keurmerk veilig buitengebied en actueel,  meepraten over de onlangs ingediende en goedgekeurde motie instandhouding historische paden en routes. Dit willen we graag zo houden.
 
Een ander voor de buurtschappen groot onderwerp is het behoud van het buurtschapsonderwijs. Leefbaarheid en vitaliteit zijn in het geding. Door vroeg en adequaat acteren van de buurtschapsbelangenverenigingen met betreffende scholen is er nu in een vroeg stadium al overleg met de gemeente over de toekomst van het buurtschapsonderwijs in Winterswijk-Zuid/Oost, betreffende Kotten, Woold en Miste.

 
 
Graag zien we als BSV en daar hebben we vertrouwen in, dat deze beoogde coalitie het DNA van het buitengebied uitdraagt. Veel raadslieden en wethouders met roots in het buitengebied gingen u voor. Het grote buitengebied met relatief weinig inwoners wordt sinds mensenheugenis economisch en sociaal daadkrachtig gerund door deze bewoners, waardoor er een uniek sociaal en economisch kapitaal is opgebouwd. Voorbeelden zijn de naoberschappen, de samenwerkende buurtschappen met eigen opgerichte coöperaties, eigen scholen en eigen verenigingen: sport- en schietverenigingen, kaartclubjes, koren, harmonie- en fanfareorkesten en commissies voor de zomer- en de kerstfeesten. Het zegt veel over wie we zijn en wie we willen blijven.

 
 
Maarrrrrrrrr……………er  zijn belangrijke zaken die spelen of gaan spelen in het buitengebied waar we de komende jaren graag uw uitgebreide aandacht voor vragen en waar u, en dat graag  in- of na  overleg met ons tot weloverwogen beslissingen zult komen, die draagvlak hebben bij de bewoners van het buitengebied.

 
 
Zoals u vast nog wel weet, of hebt u daar geen actieve herinneringen aan………., liep bij ons afgelopen najaar de spreekwoordelijke emmer over en hebben wij gelijktijdig de lokale media, het college en de raad  geïnformeerd over de grote items die spelen of in de toekomst gaan spelen in ons mooie buitengebied. In aanloop naar de verkiezingen hebben wij hier een vervolg aan gegeven door samen met LTO en OBW een debatmiddag te organiseren in verenigingsgebouw Emma in Ratum.

 
 
Het feit dat we nu weer hier staan zegt iets over het vertrouwen dat de burger heeft in de politiek. Dit is ook de reden dat we nu nogmaals hoofdzakelijk dezelfde issues onder de aandacht brengen met het motto:
 
 
DE KRACHT VAN DE HERHALING!
 
 
De volgende onderwerpen wil ik onder uw aandacht brengen. In het algemeen  vreest de BSV  dat het buitengebied het komende decennium bezwijkt onder de druk van vele aanstaande ontwikkelingen.  Zonneparkprojecten, zoekgebieden voor windmolens, expansie van de toerismesector, de negatieve framing van de agrarische sector, de stikstofproblematiek, het niet volgens de geest uitvoeren van de omgevingsvisie/wet, discussies over meer of minder natuur etc. etc. dit zijn zaken die ik hier nog eens aan het voetlicht wil brengen.

 
 
Ik ga nu wat specifieker in op de verschillende onderwerpen.

 
 
De dreiging van het wegsaneren van de agrarische sector, raakt ons nogal. De daaraan gerelateerde stikstofcrisis verlamt ons. De gemeente heeft, om Den Haag voor te wezen, ervoor gekozen om zelf een gebiedsgerichte aanpak voor te stellen om die hopelijk vervolgens ook uit te mogen voeren. Op zich een mooi streven, ware het niet dat we als BSV nog niet enthousiast geraken, na de eerste gebiedsateliers waarin we onze grieven op post-its op een flipover mochten plakken. Dán zie je wat er allemaal speelt in het buitengebied en kun je dat allemaal mooi op papier zetten, maar aanpakken….. de gebiedsgerichte aanpak …..dat moeten wij eerst nog eens zien. Zolang geen enkele deelnemende organisatie concessies wil doen, ga je hier niet uitkomen. Voor jullie een mooie rol om er sturend/gebiedend  voor te zorgen dat een bestendige toekomst van de boer hierin voorop staat en dat dan alle overige partijen maar concessies moeten doen. Met een goede financieel gezonde agrarische sector, waarbij de moderne boer allang niet meer alleen in is voor zoveel mogelijk voedsel produceren, maar ook oog heeft voor leefbaarheid en natuur blijft ons buitengebied de schoonheid en charme houden die het nu ook heeft.

 
 
 
Dan ligt er ook nog  de focus van gemeente en provincie op het halen van de RES doelen. Locaties voor grote zonneparkprojecten en zoekgebieden voor windmolens, daar wordt alleen naar gezocht in het buitengebied, niet op de markt in Winterswijk. Wij hebben bij de aanleg van de eerste zonneparken rondom Winterswijk de gemeente er al op gewezen dat de helft lokaal eigendom, aangeprezen in allerlei publieke nota’s een vereiste dient te zijn bij de aanleg van een eventueel volgend groot zonnepark. De toenmalige wethouder heeft die toezegging gedaan, maar ik wil u er nu alvast aan herinneren, mocht het zich voordoen dat u zich daar aan houdt. De kracht van de herhaling, zal ik maar weer zeggen. Je moet er niet aan denken dat een, door een projectontwikkelaar aan een investeringsmaatschappij doorverkocht zonnepark, waar door die laatste op enig moment voor wordt gekozen om geen onderhoud en reparaties meer te verrichten en het park niets opbrengt en in verval raakt. Verschrikkelijk! En technische  ontwikkelingen op het gebied van energietransitie gaan snel, denk ook eens aan alternatieven en ga niet alleen voor zonneparken.

 
 
 
Natuurorganisaties willen meer aanleg van natuur en ecologische zones, de gemeente wou toerisme en recreatie verder verstevigen en een beoogde aanleg van een bedrijventerrein. Dat alles kan alleen in het buitengebied. De conclusie van de uitslag van de verkiezingen is dat uw partijen daar grotendeels net zo over denken als de burgers in het buitengebied. Wij hebben het er als bestuur van de BSV wel eens over dat natuurorganisaties een bijna dwingende rol spelen bij beleidsbesluiten van de gemeente. Landgoedeigenaren en boeren zijn de regie kwijt.  Kwaliteitseisen per km2, stikstof, natura2000, een bijzondere vleermuis etc. etc.  zijn zaken die gebruikt worden om jullie beleid te  beïnvloeden. Ook hier denk altijd eerst aan de boer!

 
 
 
We hebben met 2 bestuursleden zitting in WCL. De WCL staat voor de grote uitdaging om ook in de toekomst een rol van betekenis te hebben in het waardevol cultuurlandschap. De gemeente faciliteert de WCL, dat waarderen we. Aangezien er een grote overlap is in de opdracht van de gebiedsgerichte aanpak en het doel van de WCL vragen we jullie vanuit de gemeente in de toekomst meer te faciliteren. De opgave van de WCL is vele malen groter dan het bestuur van de WCL, met hoofdzakelijk welwillende vrijwilligers, kan bestieren Dit willen we jullie meegeven. Een suggestie uit ons bestuur is een kennisbank in te richten. Hierin verzamelde feiten en inzichten rond de grote onderwerpen landbouw en veeteelt, onderhoud Nationaal Landschap/ behoud en verbeteren van natuur, waterhuishouding, recreatie, wonen, demografie, cultuur etc. kunnen van hieruit uitgedragen worden.  Ook jongeren hier deel van uit laten maken en samen met deze jongeren de kennis  verspreiden  via de sociale en gewone media en natuurlijk beleggen bij 100% Winterswijk.

 
 
 
De betrokkenenparagraaf, één van de speerpunten van de huidige coalitie is net voor de eindstreep door de raad goedgekeurd. Wij zagen afgelopen jaren dat participatie/actieve betrokkenheid, zachtjes gezegd, vaak te wensen overliet. We hebben dat afgelopen jaren regelmatig aangekaart en daar zelfs in het laatste jaar input aan mogen geven. Een sjabloon ligt er nu, ga daar goed mee om, ook als gemeente Winterswijk!

 
 
 
Input hebben we ook vanaf 2017(?) ruimschoots gegeven aan de totstandkoming van de omgevingsvisie, opdat deze omgevingsvisie, zoals die er nu ligt gevolg kon worden gegeven. Helaas was de relatie op het gebied van samenwerken hier de laatste tijd wat minder. Na in het beging zeer intensief en positief te hebben samengewerkt, samen met de OBW en LTO, kregen we afgelopen jaren de indruk dat de gemeente het nu zelf wel kon en op een eigen manier invulling kon geven aan de omgevingsvisie. Als antenne van de burger in het buitengebied horen wij echter steeds meer verontrustende verhalen over de afwikkeling van ingediende initiatieven. De beleving is bij een aantal burgers dat het gemeentelijk ambtenarenapparaat altijd ‘tegen’ is, dit terwijl de gemeente er voor de burger is. En hopelijk gaat het nieuwe loket LEEF vruchten afwerpen, want het is schrijnend dat we nu b.v. voor de bouwplannen in Ratum al meer dan 4 maand zitten te wachten op een rapportje van het waterschap…..Wel hebben we sinds afgelopen jaar weer constructief contact met de uitvoerende afdeling van de gemeente. Graag willen we samen met de nieuwe betreffende wethouder dit evaluerende overleg voortzetten.

 
 
 
We hopen de nu besproken onderwerpen terug te lezen in het aanstaande coalitieakkoord en dat u daar dan ook uitvoering aan zult geven. Daarmee zou u ons gevoel van onrust wat kunnen verminderen. Doelen stellen is prima, de ontwikkeling moet ook niet stil staan, maar het is allemaal te veel, te groot en gaat te snel. Tegen elk afzonderlijk initiatief/project wordt al stevig geageerd, maar we hopen de komende vier jaar dat er niet over onze hoofden heen geregeerd wordt en alle aangedragen argumenten van tafel worden geveegd.

 
 
 
Voor de BSV, de gezamenlijke buurtschapsbelangen vertegenwoordiger, maken we nogmaals van de gelegenheid gebruik om onze zorgen met u te delen. We willen graag, zoals we tot nu steeds deden, constructief met u in overleg blijven, opdat we niet als buitengebied in een kramp schieten waardoor we niet meer voor rede vatbaar zijn.

 
 
Namens de stichting Buurtschappen Samen Vooruit.
 
Bert Nijman
 
____________________________________________________

Winterswijk 22 april 2022

De eerste zaterdag van juni (4e) is weer de jaarlijkse landbouwfolie inzameling!

Voor info:  

____________________________________________________________

Winterswijk 29 maart 2022


       

Klik op de foto voor de link naar Buiten & Binnen...

_______________________________________________________________

Winterswijk 23 februari 2022


 

________________________________________________________________

Terug naar de inhoud