Ratum - Buurtschappen Samen Vooruit

BUURTSCHAPPEN SAMEN VOORUIT
Informatie over en voor de buurtschappen van Winterswijk
STICHTING
Ga naar de inhoud
Winterswijk 19 september 2020

Ratum is één van de negen buurtschappen  in de gemeente Winterswijk in de Gelderse Achterhoek in Nederland.

 
Ratum ligt tegen de Duitse grens en heeft een oppervlakte van ruim 13 km². Het kende op 1 januari 2020 362 inwoners, 177 mannen en 185 vrouwen. (bevolkingsgegevens gemeente Winterswijk). Het is de dunst bevolkte buurtschap van de gemeente Winterswijk. Ratum ligt ten noordoosten van Winterswijk. Er is een kleine kern en verder zijn er boerderijen over de hele buurtschap verspreid.

     

Stichting Ratum- en Vossevelds Belang
 
Volgens de statuten heeft de Stichting Ratums Belang ten doel:

 
De belangen en de leefbaarheid van de gemeenschap Ratum te behartigen en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, teneinde het voortbestaan van de gemeenschap Ratum te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Ratum zo mogelijk te verbeteren.
 
Sinds begin 2005 geldt dit bovendien niet alleen voor de gemeenschap Ratum, maar ook voor de aangrenzende gemeenschap Vosseveld. Omdat Vosseveld geen eigen belangengroepering had en dus ook in de contacten met bijvoorbeeld de gemeente niet vertegenwoordigd was, stond een initiatiefgroep voor de keus: of een eigen groep beginnen of aansluiten bij een bestaande. Het werd dit laatste, waarbij de keus viel op aansluiting bij Ratums Belang. Het bestuur werd dan ook uitgebreid met een lid uit Vosseveld.
 

Het bestuur van de Stichting Ratum- en Vossevelds Belang wordt gevormd door: Bert Nijman (voorzitter), Marloes Schieven (secretaresse), Lidy Legters (penningmeester), André Sikkink, Chiel Stemerdink.
Namens Vosseveld Belang Henk Hillen en Marc Hoefman.
 

De stichting bestaat dit jaar 40 jaar en in die 40 jaar zijn vele onderwerpen opgepakt en uitgevoerd. In de laatste nieuwsbrief kunt u lezen welke onderwerpen op dit moment onze aandacht hebben.
 
Heeft u iets waarvan u vindt dat de Stichting Ratums Belang zich ervoor zou moeten inzetten, aarzel niet en neem contact met ons op. Het contactadres is:

Stichting Ratums Belang
Ratumseweg 34
7106 CC Winterswijk Ratum

E-mail: info@ratumsbelang.nl                              

Winterswijk 20 mei 2020

Een aantal links naar verenigingen en allerlei wetenswaardigheden in en over Ratum
Winterswijk 4 juni 2020


                                                               Nieuwsbrief

Het is al een tijd geleden dat u iets van Ratum- en Vossevelds Belang(verder RVB) hebt vernomen. Via Facebook en Twitter zijn we op social media actief, daar waar nodig.Volg ons: Twitter: @Ratums Belang of via de Facebookpagina Ratums Belang. Met deze nieuwsbrief informeren we u over wat er zich zoal de afgelopen periode heeft afgespeeld. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand adres of één van de bestuursleden aanspreken.
 
 Bestuurswisseling
 
Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Bij deze wisseling hebben we besloten om van 8 bestuursleden te krimpen naar 3 dagelijksbestuur- en 4 overige leden. De stichtingsakte is notarieel aangepast. In juni 2018 hebben we afscheid genomen van voorzitter Ben Aardema en secretaris/penningmeester Monique ten Hoeve. Chiel Stemerdink heten we welkom als nieuw bestuurslid.
Het RVB bestaat nu uit de volgende personen: Bert Nijman (voorzitter), Joselyn Piek (secretaris), Lidy legters (penningmeester), André Sikkink en Chiel Stemerdink.
Namens Vosseveld Belang zijn Henk Hillen en Marc Hoefman vertegenwoordigd.
 
 Zendmast
 
Na jarenlang wachten op vooral KPN, is inmiddels de zendmast alweer enige tijd actief. Goed voor onze noodzakelijke veiligheid en prettig voor onze vele draadloze apparaten.Inmiddels niet meer weg te denken. Woont u zodanig in de buurtschap dat u (nog steeds) geen goed bereik hebt, laat het eerst de KPN weten en biedt dit geen soelaas, neem dan met ons contact op. U ziet op de afbeelding dat nog steeds niet heel Ratum een volledige dekking heeft. Hieronder een afbeelding van de huidige dekking en het telefoonnummer van de KPN dat u bellen kunt.

   
 
                                                              
 
Bezoekercentrum Steengroeve
 
De stichting Terra Temporalis(TT) heeft in het najaar 2019 een voorgestelde wijziging in het Ruimtelijk Afsprakenkader(RAK) in de gemeenteraad gepresenteerd voor het te bouwen bezoekerscentrum bij de steengroeve. RVB neemt ook deel aan het steengroeveconvenant. Wij hebben ons, voor het algemeen belang van Ratum en Vosseveld (o.a. over veiligheidsaspecten, verkeersdruk, bezoekersaantallen) laten informeren door de gemeente en de stichting TT. Ondanks het feit dat wij de gemeente er uitdrukkelijk op gewezen hebben dat wij verder geen partij zijn in deze, gebruikte de gemeente ons om draagvlak te crëeren bij het informeren van de omwonenden. Dit was misleidend en is, na de wethouder hierop gewezen te hebben, rechtgezet. Dat betrokken bewoners het niet eens zijn met de manier waarop en wanneer de plannen gepresenteerd worden blijkt uit het feit dat ze zich verenigd hebben in de actiegroep BOOS (Bewoners Omwonenden Omgeving Steengroeve). Het RAK is een ‘grove’schets van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De gemeenteraad heeft dit inmiddels goedgekeurd. De stichting TT heeft samen met de gemeente de omwonenden in februari van dit jaar uitgenodigd voor een interactieve bijeenkomst in ver. geb. Emma. Het doel van deze bijeenkomst was om met de betrokken buurtbewoners in gesprek te gaan over de verdere planvorming voor het bezoekerscentrum.
 
BSV
 
Stichting RVB maakt via haar voorzitter deel uit van de stichting Buurtschappenvisie (BSV). Deze overkoepelende stichting behartigt weer de belangen van alle bewoners van het buitengebied van Winterswijk (https://www.buurtschappenwinterswijk.nl/). Onderwerpen die we als buurtschappen samen behandelen zijn b.v. de op dit moment actuele onderwerpen -omgevingsvisie- en
 
-ontwikkelingen SKB-. Verder op de agenda de pilot inzamelen wikkelfolie particulieren, deelname aan energietafel, samenwerking met de stichting Hart4Winterswijk  en ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen van de BSV. Veelal wordt samen opgetrokken met de OBW en LTO.
 
Zwerfvuilactie
 
Twee keer per jaar wordt door vrijwilligers zwerfvuil in Ratum en Vosseveld opgeruimd. Ratum- en Vosseveld Belang krijgt hiervoor een vergoeding van het WCL. Deze vergoeding is wat ons betreft bedoeld voor het financiëel ondersteunen van verenigingen en projecten in Ratum en Vosseveld. Aanvragen en/of meer informatie via info@ratumsbelang.nl, aanvragen worden zo snel mogelijk besproken door het bestuur.
 
Samenwerking met zorgboerderij Hesselink
 
We hebben een pilot met een aantal bewoners van Estinea. Zij helpen in Ratum met het opschonen van de bermen. Ook onderhouden zij het Julianapleintje in de kern. De bewoners doen dit samen met een begeleider van Estinea. Zij zijn erg enthousiast en het smaakt naar meer. Hebt u nog idëen voor eenvoudige werkzaamheden in onze buurtschap, laat het weten!
 
Kruising Bataafseweg / Steengroeveweg
 
De kruising is inmiddels al 18 weken afgesloten. Op dit moment is KWS met de werkzaamheden voor de rotonde begonnen. Wij hebben begrepen dat waarschijnlijk rond 5 juni een gedeelte weer open gaat. Vanaf het dorp richting Steengroeveweg en richting Kottenseweg. Richting Vredenseweg gaat pas later weer open.
 
Fietsverlichting brug Vredenseweg
 
Al jaren probeerden we de provincie ervan te overtuigen om een verlichting te plaatsen bij de fietsbrug over de Willinkbeek, zodat we ons meer veilig voelen in het buitengebied. Ons jongste bestuurslid Chiel Stemerdink heeft een Facebook-enquete gehouden. Na de ruim 300 (!) reacties was duidelijk wat we ervan vonden. Deze uitkomsten zijn gedeeld met de provincie. En inmiddels hebben we na wat opstart problemen ’s avonds en ’s nachts een goed verlichte fietsbrug!
 
A.E.D’s in Ratum
 
Samen met de stichting Hart4Winterswijk en met subsidie van WCL realiseren we in het buitengebied steeds meer 24/7 beschikbare AED’s. De volgende locaties hebben inmiddels een 24/7 AED beschikbaar:
 
-       Zorgboerderij Hesselink, Hesselinkweg 2
 
-       Groepsaccomodatie te Paske, Veldboomweg 13
 
-       Verenigingsgebouw Emma, Raetmansweg 10
 
-       Winterswijkse Ruiter- en Ponyclub, Steengroeveweg 30
 
-       Smederij smid Laar, Ratumseweg 8
 
-       Sibelco, Winterswijkse Steengroeve, Steengroeveweg 50 (in aanvraag)
 
Gedenksteen
 
Ratum- Vossevelds Belang bestaat dit jaar 40 jaar, tevens vieren we de 75 jarige bevrijding dit jaar. Voor ons een mooie gelegenheid om iets speciaals te doen dit jaar. We hebben, na de familie geraadpleegd te hebben, gekozen voor het plaatsen van een gedenksteen voor de vroeg in de oorlog gesneuvelde Ratummer Bertus te Lintum, destijds met zijn familie wonende op boerderij Dunnink. De steen is inmiddels aangebracht op de sokkel van grote kei op het Julianaplein. Planning was dat de zus van Bertus, Dinie Colstee-te Lintum op 2 mei, voor aanvang van “ons” Koningsfeest, de steen zou onthullen. Helaas, het liep allemaal anders……Dinie is onlangs op 92 jarige leeftijd overleden en het Coronavirus zorgt voor verder uitstel van een eventuele kleine ceremonie.
 
 
Met bovenstaande hopen we u weer een beetje bijgepraat te hebben. We houden contact! Maar op afstand….. Blijf gezond!

Om alvast te noteren : 13 november 2020 is onze twee-jaarlijkse vergadering.


                                                                                                                                                                                                                    Privacybeleid van de Stichting Ratums Belang
 

 

Terug naar de inhoud